Αίτηση Μέλους

Προς: Επιτροπή Αξιολόγησης:

Αιτούμαι Αξιολόγηση για μέλος της Λέσχης

Ημερομηνία:

*Επώνυμο:

*Όνομα:

* Υποχρεωτικά Πεδία

Για την

Executive Chefs Club of Greece

Ο Ν Ο Μ Α Π Α Τ Ρ Ο Σ:

*Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Σ:

Τ Ο Π Ο Σ Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Σ:

*Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ:

*Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η: *Τ. Κ.:

*Τ Η Λ. Ο Ι Κ Ι Α Σ: *Κ Ι Ν Η Τ Ο:

*E – M A I L:

*FACEBOOK:

Για την

Euro-Toques Hellas ( Greece )

Για την

Aregala - Chefs Culinary Club Hellas

Για την

Cooks Without Borders Hellas

*ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ……………………...........………… ΕΤΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ…………………..
Για την

Pastry & Bakery Chefs Club Hellas

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΤΗ

ΒΑΘΜΟΣ

1
2
Για την

Female Chefs Club Hellas

3
Προτεινόμενος από

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Ονοματεπώνυμο Βαθμός Υπογραφή Προτεινόμενο Μέλος

αποδέχομαι πλήρως το Καταστατικό και τους σκοπούς της Λέσχης και ζητώ αίτηση να γίνω μέλος της.

ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΕΣ ΜΑΖΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΧΟ ΑΞΙΩΤΗ

Ο / Η Αιτών / ουσα

Show Buttons
https://www.instagram.com/chefs.club.greece
https://www.flickr.com/people/137697817@N07
https://www.tumblr.com/blog/chefsclubgreece
Hide Buttons